مصاحبه با بلاگِردون

ساعات خوش آن بود که با بلاگردون سپری شد.

اگه دوست داشتید می‌تونید بخونید. اگه دوست نداشتید هم سه بار تکرار کنید "دوست دارم، دوست دارم، دوست دارم" حسش میاد.

:)

ماچ به همتون.