خورشید شب

بچه ها من آمادم بگین بیاد

از جمله رسالت ما خاله ها

دوس دارم زود یک شنبه شه

هر روز صبح یه مسیر 10 دقیقه ای رو تا محل کارم پیاده روی میکنم(نمیگم مجبورم پیاده برم،مثلا خودم خیلی دوس دارم قدم بزنم :/ )

خانومه 4شنبه شب تو اتوبوس کنارم نشست

مامانم