خورشید شب

اینو یادتونه؟

مامانم این دفعه تو این بطری های تلقی فرستاده 

زنگ زد و گفت :ببینم اینو دیگه چه جوری میخواین بریزین!

روی دُشک رنگ رو رفته ام دراز کشیدم

ولیکن اینطور نباشد که فکر کنید ما مرده ایم
همانا ما زنده ایم و در نزد خانواده خود روزی را میلنبانیم!

جمعه روز پر کردن نمکپاش های نیمه و نصفست
روز پر کردن قندون ته کشیده


دقیقا از ۷/۸سالگیم که فانتیون موهاشُ فروخت به این فکرمیکردم مگه میشه آدم موشو بفروشه ؟به چه دردی میخوره؟میخوان چیکارش کنن؟

امشب که اخرین شب قبل عروسیتِ دندونم به خاطر عصب کشی دیروز درد خفیف جانکاهی داره